Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Doelstelling MGZ
Onze stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen, en het ondersteunen van de maatschappelijke gezondheidszorg en welzijn, voor zover daarin niet of niet voldoende wordt voorzien door de in het werkgebied van de stichting (Bemmel, Haalderen en Ressen) werkzame particulier – en zorgverzekeraars of (semi) overheidsinstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Om aan deze doelstellingen te voldoen heeft onze stichting een Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die de dagelijkse zaken behartigt. Daarnaast heeft onze stichting een Raad van Toezicht, die bestaat uit minimaal 9 personen die gezamenlijk een goed overzicht hebben van wat er speelt in onze samenleving op het gebied van gezondheidszorg, ouderen, jongeren, armoedebestrijding, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook is getracht in de Raden alle gezindten te laten vertegenwoordigen.
Onze stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het verstrekken van financiële ondersteuning aan instellingen of natuurlijke rechtspersonen.
b. Het bevorderen en financieel ondersteunen van vrijwilligerswerk binnen de doelstellingen.
c. Het in stand houden van een fonds voor de uitvoering van de hiervoor onder a en b genoemde doelen.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan
Het beleid van de stichting MGZ ziet op twee belangrijke onderdelen:
1. Het in stand houden van het vermogen van de stichting. De stichting doet niet aan fondsenwerving;
2. Het behandelen van aanvragen om toekenning van een financiële bijdrage.
De Raad van Bestuur voert derhalve niet zelf een actief beleid in het verstrekken van financiële bijdragen. Zij reageert enkel op aanvragen.

Aanvragen kunnen in beginsel alleen worden gehonoreerd als deze naar het oordeel van de Raad van Bestuur passen binnen de doelstelling van de stichting.

Zoals gezegd stelt onze stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen, en het ondersteunen van de maatschappelijke gezondheidszorg en welzijn, voor zover daarin niet of niet voldoende wordt voorzien door de in het werkgebied van de stichting (Bemmel, Haalderen en Ressen) werkzame particuliere – en zorgverzekeraars of (semi) overheidsinstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Maatschappelijke gezondheidszorg ziet op geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en welzijn met een breder belang dan dat van een individu.
Dit betekent dat het doel is gericht op gezondheidszorg voor de medemensen. Andere noden, zoals armoedebestrijding, vallen derhalve buiten de doelstelling.
Voor wat betreft het werkgebied geldt dat een verzochte bijdrage ten goede moet komen aan:
personen en/of organisaties die wonen c.q. gevestigd zijn in het verzorgingsgebied van MGZ; en/of
organisaties/projecten die zich (mede) richten op mensen die woonachtig zijn in en/of afkomstig zijn uit het verzorgingsgebied.

Aard en omvang bijdrage
Voor wat betreft de hoogte van de toe te kennen bijdrage spelen voor de RvB factoren als:

  • Maatschappelijk belang,
  • aard van de doelgroep en
  • omvang van de doelgroep

een belangrijke rol. Daarnaast zal bij aanvragen van organisaties en/of projecten de omvang van de eigen inbreng eveneens zwaar wegen. Dit alles vanuit de gedachte achter de doelstelling dat de stichting MGZ bijdragen verstrekt daar waar andere reguliere verzekerings- en/of financieringsbronnen te kort schieten. Met andere woorden MGZ kan bijdragen daar waar een noodzaak tot een bijdrage bestaat; niet (of minder) daar waar een wens tot een bijdrage bestaat.

Bijdragen buiten de doelstelling
De Raad van Bestuur kan in beperkte mate ook besluiten om aanvragen die niet binnen de doelstelling passen maar vanuit maatschappelijk oogpunt van bijzonder belang zijn, toch in behandeling te nemen en geheel of gedeeltelijk te honoreren.

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.